#حمایت_تا_قهرمانی

مرد روزهای سخت باشیم. پرسپولیس حالا به حمایت ما نیاز دارد، در همین روزهای سخت، در روزهای بعد از برد و شادی که همه هستند.