پرسپولیس _گسترش ؛یک داورلجباز و دیگرهیچ

بازی حساس دوتیم پرسپولیس وگسترش عصرامروز درهوای سردتهران برگزار شد واگرچه بازی هم به اندازه ی هوا سرد بود اما تک گل پسرباهوش ومحبوب بوشهری یخ بازی را آب کرد تاهم گسترش راشکست داده باشد هم داور لجوج بازی استاد صالحی.