سروش و فوتبالِ کارگری!

وقتی نام سروش رفیعی به عنوان جدی‌ترین گزینه زمستانی حضور در پرسپولیس مطرح شد، تردیدهای زیادی در مورد سبک بازی رفیعی و تطابقِ آن با مدل بازی تیم برانکو وجود داشت.