ناگفته‌های «گنجی» که کشتی زود از دستش داد: رسول خادم کنارم بود سرنوشتم عوض می‌شد، اشتباه کردم با بزرگ‌ها کشتی گرفتم

در سال‌های افول علیرضا حیدری که نگرانی‌ها بابت نداشتن یک 96 کیلویی مطمئن و جانشین زیاد بود، امیر گنجی ستاره‌ای شد که می‌توانست نگاه تحسین‌آمیز کشتی دنیا را تا سال‌ها روانه وزن 96 کیلوی ایران کند.