کرملاچعب و یک فرصت طلایی

رضا کرملاچعب در بازی امروز مقابل سیاه جامگان به عنوان زوج علی علیپور در خط حمله سرخپوشان به کار گرفته شده